Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

 Procentowy udział typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie:

 

 

 

Procentowy udział gatunkowy:

 

Siedliska przyrodnicze leśne

 

9139 Żyzna buczyna  -  4740,66 ha

9110 Kwaśna buczyna  -    168,80ha

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  -    363,24 ha

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  -      9,71 ha

 

Siedliska przyrodnicze nieleśne

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane   -   23,86    ha

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne  -     0.26 ha