Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
    biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne),
    abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury),
    antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).


Stan zdrowotny drzewostanów Nadleśnictwa Dynów oceniany jest jako dobry. Czynnikami abiotycznymi mającymi największe znaczenie na naszym terenie jest okiść oraz silne wiatry.
Z uwagi na dużą różnorodność gatunkową, dopasowanie drzewostanów do siedliska i ich dobrą kondycję zdrowotną  zagrożenie od szkodników owadzich jest niewielkie. Dlatego w Nadleśnictwie nie wykonuje się prac prognostycznych takich jak np. jesienne poszukiwania szkodników sosny.

Choroby grzybowe występujące na terenie działania Nadleśnictwa to głównie rak jodły. Jego rozprzestrzenianie jest ograniczane poprzez usuwanie starszych jodeł opanowanych przez raka,a w młodszych stadiach rozwojowych drzewostanu usuwanie tzw. "czarcich mioteł".

Jednym z czynników najbardziej zagrażających lasom na tym terenie jest zwierzyna płowa. Największe szkody, polegające na zgryzaniu sadzonek, czynione są w uprawach i młodnikach. Dlatego rokrocznie Nadleśnictwo zabezpiecza chemicznie lub grodzi uprawy i młodniki gatunków narażonych na zgryzanie.
W roku 2018 Nadleśnictwo Dynów przeznaczyło do zabezpieczenia chemicznego  94 ha upraw jodłowych oraz wykonało 7,25 ha grodzeń.

Ochrona przeciwpożarowa

Nadleśnictwo Dynów zaliczono do kategorii nadleśnictw o małym zagrożeniu przez pożary tj. do III kategorii zagrożenia pożarowego.
Nadleśnictwo posiada Sposób postępowania na wypadek pożarów i innych miejscowych zagrożeń, który jest aktualizowany corocznie. Głównym źródłem mogącym stanowić zagrożenie pożarowe jest wypalanie traw w okresie wiosny i jesieni.
Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny uruchamiany jest w miarę potrzeb i znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa. Również w siedzibie Nadleśnictwa zlokalizowana jest baza sprzętu przeciwpożarowego.
Nadleśnictwo posiada dwa zbiorniki przeciwpożarowe: w leśnictwie Żohatyn o pojemności ok. 3000 m3 i w leśnictwie Dąbrówka o pojemności ok. 1500 m3.
Działania z ochrony przeciwpożarowej sprowadzają się głównie do:
- prowadzenia akcji prewencyjnych dot.  zagrożenia pożarowego lasów,
- okresowych przeglądów sprzętu przeciwpożarowego,