Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Obszar Nadleśnictwa charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, na które składają się: drzewostany odznaczające się wysokim stopniem naturalności, zbiorowiska roślinne z dużym udziałem roślin chronionych i rzadkich, bogata flora i fauna.

   Procentowy udział siedlisk naturalnych i zbliżonych do naturalnych w nadleśnictwie jest wysoki i wynosi 56 %, siedlisk zniekształconych jest 44%. Dzięki racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej na terenie Nadleśnictwa nie ma siedlisk zdegradowanych i silnie zdegradowanych.

  Przeważającym typem siedliskowym lasu w Nadleśnictwie jest las wyżynny świeży, który znajduje się na 96 % lasów Nadleśnictwa. Siedlisko lasu wyżynnego wilgotnego zajmuje 2% powierzchni, lasu mieszanego wyżynnego świeżego 1%. Siedliska lasu łęgowego stanowią 0,63 % powierzchni leśnej Nadleśnictwa.

  Głównymi gatunkami tworzącymi drzewostany w Nadleśnictwie Dynów są:
sosna zajmująca 38% powierzchni,
jodła zajmująca 30% powierzchni,
buk, który zajmuje 21% powierzchni.

  Duży udział sosny powodowany jest istnieniem siedlisk porolnych, które zajmują blisko 43 % powierzchni Nadleśnictwa.  Na gruntach tych jest obecnie prowadzona przebudowa drzewostanów.

  Przeciętny wiek drzewostanów w Nadleśnictwie wynosi 79 lat. Przeciętna zasobność na 1 ha to 315 m3.


  Gatunki takie jak buk, dąb, jodła najczęściej nie rosną w jednogatunkowych drzewostanach. W  Nadlesnictwie Dynów dominują drzewostany wielogatunkowe, które zajmują 93% powierzchni lasów.

  Na  niemal jednej trzeciej powierzchni Nadleśnictwa występuje młode pokolenie  zapewniające ciągłość jego trwania. Składa sie ono głównie z jodły, buka, dębu oraz jaworu.