Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

 

W  latach 2017-2026 Nadleśnictwo Dynów planuje wykonać następujące działania hodowlane:

 • odnowienia przy rębniach złożonych- 393,40 ha
 • poprawki i uzupełnienia w istniejących uprawach i młodnikach- 1,50 ha
 • pielęgnacja gleby - 401,00 ha
 • podsadzenia i dolesienia - 6,10 ha
 • pielęgnowanie młodników- 1738,30 ha
 • pielęgnowanie upraw - 370,11 ha

Na istniejących szkółkach produkuje się w niej główne gatunki lasotwórcze zaspokajające potrzeby Nadleśnictwa (jodła, buk, dąb) oraz gatunki domieszkowe i gatunki przeznaczane do zalesień.Produkacja szkółkarska w Nadleśnictwie Dynów jest wygaszana a szkółki będą likwidowane. Zakończenie produkcji planowane jest na 2021 rok.

Nasiennictwo i selekcja

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się:

 • 19 gospodarczych drzewostanów nasiennych o łącznej powierzchni 325,55 ha.Są to drzewostany modrzewiowe, jodłowe, bukowe, dębowe, jaworowe, brzozowe i olchowe,
 • źródła nasion, w tym: jawora i czereśni ptasiej, wiąza szypułkowego, lipy drobnolistnej, graba zwyczajnego, kaliny koralowej, gruszy pospolitej
 • 24 drzewa mateczne: 11 buków oraz 13 czereśni ptasich,
 • bloki upraw pochodnych modrzewia, jodły i buka o łącznej powierzchni 96,02 ha,
 • plantacja nasienna czereśni ptasiej  na powierzchni 5,33 ha.

Nadleśnictwo uczestniczy ponadto w programie testowania potomstw, realizowanym przez Instytut Badawczy Leśnictwa, w ramach którego posadzono na powierzchni testującej 2,00 ha potomstwo drzew matecznych jodły pospolitej.