Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Każde Nadleśnictwo prowadzi w lasach gospodarkę w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzany na 10 lat. W Nadleśnictwie Dynów obowiązuje aktualnie Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata 2017-2026 zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska DL-I.611.1.2018 z dnia 28.03.2018

Plany Urządzenia  dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.
Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  •     opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  •     analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  •     program ochrony przyrody,
  •     określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Dynów określa m.in. zadania dotyczące:
. etatu miaższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) w ilości 636 864 m3 grubizny drewna netto,
. projektowanej powierzchni zalesień i odnowień- 393,40 ha,
. projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu - 7019,81 ha.

Wybrane treści Planu Urządzania Lasu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Dynów